Microverontreinigingen

Microverontreinigingen in huishoudelijk afvalwater, zoals medicijnresten, kunnen via de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in het oppervlaktewater terechtkomen. Conventionele RWZI’s zijn niet ontworpen voor de verwijdering van deze microverontreinigingen. Sommige stoffen worden (deels) verwijderd, maar er worden nog veel stoffen in lage concentraties aangetroffen in het gezuiverd rioolwater.

De term ‘microverontreinigingen’ is een verzamelnaam voor een groot aantal organische verbindingen die in zeer lage concentraties (ng/l tot µg/l) in (gezuiverd) afval- en oppervlaktewater wordt aangetroffen. Hieronder vallen naast medicijnresten, bijvoorbeeld ook persoonlijke verzorgingsproducten, brandvertragers, weekmakers en gewasbeschermingsmiddelen.

Er is in Nederland veel aandacht voor de aanwezigheid van microverontreinigingen in riool- en oppervlaktewater. Er wordt gekeken naar optimalisatie van de bestaande RWZI en naar aanvullende technologieën, zoals bijvoorbeeld ozon of aktiefkool, om de verwijdering ervan op RWZI’s te verhogen en daarmee de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren.

LeAF houdt zich binnen het thema microverontreinigingen bezig met:

 • Verwijderingsrendementen in de huidige RWZI’s;
 • Bijdragen aan pilotonderzoek naar de verwijdering van microverontreinigingen:

  • Opstellen onderzoeksplan;
  • Coordineren bemonsteringen en analyses
  • Verwerken en evalueren van pilotresultaten;
  • Rapportage;
 • Evaluatie van aanvullende technologieën zoals ozon, actief kool, geavanceerde oxidatietechnieken of combinaties daarvan.

In de rechterbalk zijn een aantal projecten uitgelicht waarin LeAF heeft deelgenomen of momenteel mee bezig is binnen dit thema. LeAF werkt samen met verschillende partijen. De opdrachtgevers zijn overwegend STOWA en de waterschappen.