Project

Nieuwe Sanitatie in het buitengebied

Toepassing van Nieuwe Sanitatie in het buitengebied van Lochem: Burgerparticipatie, realisatie van innovatieve pilots en monitorring en evaluatie

Met het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) wordt er in de gemeente Lochem gestreefd naar een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Het thema “Water” binnen het project ADEL richt zich op een duurzamere en doelmatiger omgang met huishoudelijk afvalwater in het buurtschap. Dit thema heeft landelijke relevantie. De huidige oplossingen voor afvalwater in het buitengebied in Nederland (drukriolering en IBA’s) blijken vaak weinig duurzaam en onvoldoende doelmatig. Daarbij komt nog dat de komende jaren op veel plaatsen, net zoals in Armhoede, de drukriolering aan vervanging toe is, wat enorme kosten met zich mee brengt. Ook IBA-systemen blijken vaak kostbaar in onderhoud en beheer, en is de werking vaak onvoldoende.  

In het project worden een aantal waterpilots voorbereid op huishoudschaal waarbij bewonersparticipatie, beperking van het waterverbruik, scheiding aan de bron en hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol spelen. Bij deze waterpilots zijn de en LeAF actief betrokken. De meest innovatieve elementen van de van deze pilots zijn:

1. Bewonersparticipatie: bewoners hebben een sterke en bepalende stem in de besluitvorming en uitvoering van de pilots.

2. Compacte en eenvoudige zuivering van toiletwater.

3. Mogelijk hergebruik van water.

4. Terugwinning van meststoffen voor de landbouw.

LeAF is onder meer betrokken bij het inventariseren van eisen, wensen en verwachtingen van bewoners en het ontwerp, uitvoering en monitoring van de pilots.

Het uitgangspunt is dat de pilotresultaten toepasbaar zijn op meer locaties, zowel binnen Armhoede als elders. Op deze manier kan op termijn in het landelijk buitengebied duurzamer met water worden omgegaan op een door de gebruikers geaccepteerde wijze.

Op dit moment zijn we nog bezig met het monitorren van de pilots (zuiveringsrendementen, praktijk- en gebruikservaringen). Rapportage zal medio 2018 gereed zijn.

Contactpersoon: Tiemen Nanninga

Link naar website project (wordt niet meer geupdate): http://www.adellochem.nl/