Over Handboek Bodem en Bemesting

De website 'Handboek Bodem en Bemesting' biedt adviezen en handvatten aangaande bemesting en bodembeheer voor telers en adviseurs. Het handboek bevat de bemestingsadviezen die voorheen waren opgenomen in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen" en nieuwe adviezen en handvatten op het gebied van bodembeheer.

Het handboek is bedoeld voor telers en alle andere personen die betrokken zijn bij bemesting en bodembeheer in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het handboek is samengesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem (ministerie van LNV). Nochtans vindt uitbreiding en actualisering van het het handboek plaats met financiering door de Branche Organisatie Akkerbouw en de PPS Bodem.

De opgenomen bemestingsadviezen zijn beoordeeld en vastgesteld door de CBAV. De CBAV hanteert hiertoe een beoordelingssystematiek, die is weergegeven in onderstaande bijlage. De systematiek is opgesteld om te laten zien in hoeverre een advies wetenschappelijk is onderbouwd, hoe actueel dat advies nog is en om als CBAV beter aan te sluiten bij de praktijk.

Benadrukt moet worden dat de vermelde adviezen in het handboek een gemiddelde situatie betreffen. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen situatie worden aangepast. Dit handboek geeft hiervoor handvatten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen. Een bemestingsadvies is dus duidelijk meer dan een enkel getal.

De bemestingsadviezen hebben een landbouwkundige grondslag. Ze zijn afgestemd op het behalen van een economisch optimaal resultaat. De bemestingsadviezen in het handboek voor stikstof en fosfaat staan los van de gebruiksnormen. Ahankelijk van de grondsoort en regio en de bouwplansamenstelling kan toepassing van de adviezen ertoe leiden dat op bedrijfsniveau niet aan de gebruiksnormen wordt voldaan. In de toekomst zullen we meer aandacht besteden aan dit knelpunt .

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) staat onder voorzitterschap van LTO-Nederland, terwijl Open Teelten van Wageningen UR het secretariaat voert. De CBAV is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven. De CBAV bestaat uit de volgende personen:

J. van Wenum (voorz.) Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)
J. de Haan (secr.) WUR Open Teelten
W. van Geel WUR Open Teelten
W. van Dijk WUR Agrosysteemkunde
A. van Valen Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS)
R. Postma Nutriƫnten Management Instituut (NMI)
H. Brinks Delphy
K. Brolsma Eurofins Agro
S. Heestermans Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
A. Mager HLB Research & Consultancy
E. de Jongh Branche Organisatie Akkerbouw